آدرس : نمایشگاه بین المللی تهران – پشت سالن 41 – انبار پیش ساخته

تلفن تماس : 21913075-021   همراه : 1266921-0912 و 3261387-0912